MY CART0

 1. 首頁
 2. /
 3. 嫁接睫毛 片裝

重新排列

【Foula】Air Sable 片裝 12列 J捲度 0.20mm 混合SIZE (9mm/10mm/11mm/12mm/13mm)

TWD1,760 TWD440
 • 8001008850

[推薦度] ★★★- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -...

【Foula】Air Sable 片裝 12列 J捲度 0.18mm 混合SIZE (9mm/10mm/11mm/12mm/13mm)

TWD1,760 TWD440
 • 8001008849

[推薦度] ★★★- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -...

【Foula】Air Sable 片裝 12列 J捲度 0.15mm 混合SIZE (9mm/10mm/11mm/12mm/13mm)

TWD1,760 TWD440
 • 8001008848

[推薦度] ★★★- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -...

【Foula】Air Sable 片裝 12列 J捲度 0.12mm 混合SIZE (9mm/10mm/11mm/12mm/13mm)

TWD1,760 TWD440
 • 8001008847

[推薦度] ★★★- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -...

【Foula】Air Sable 片裝 12列 D捲度 0.20mm 混合SIZE (9mm/10mm/11mm/12mm/13mm)

TWD1,760 TWD440
 • 8001008858

[推薦度] ★★★- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -...

【Foula】Air Sable 片裝 12列 D捲度 0.18mm 混合SIZE (9mm/10mm/11mm/12mm/13mm)

TWD1,760 TWD440
 • 8001008857

[推薦度] ★★★- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -...

【Foula】Air Sable 片裝 12列 D捲度 0.15mm 混合SIZE (9mm/10mm/11mm/12mm/13mm)

TWD1,760 TWD440
 • 8001008856

[推薦度] ★★★- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -...

【Foula】Air Sable 片裝 12列 D捲度 0.12mm 混合SIZE (9mm/10mm/11mm/12mm/13mm)

TWD1,760 TWD440
 • 8001008855

[推薦度] ★★★- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -...

【Foula】Air Sable 片裝 12列 C捲度 0.20mm 混合SIZE (9mm/10mm/11mm/12mm/13mm)

TWD1,760 TWD440
 • 8001008854

[推薦度] ★★★- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -...

【Foula】Air Sable 片裝 12列 C捲度 0.18mm 混合SIZE (9mm/10mm/11mm/12mm/13mm)

TWD1,760 TWD440
 • 8001008853

[推薦度] ★★★- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -...

【Foula】Air Sable 片裝 12列 C捲度 0.15mm 混合SIZE (9mm/10mm/11mm/12mm/13mm)

TWD1,760 TWD440
 • 8001008852

[推薦度] ★★★- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -...

【Foula】Air Sable 片裝 12列 C捲度 0.12mm 混合SIZE (9mm/10mm/11mm/12mm/13mm)

TWD1,760 TWD440
 • 8001008851

[推薦度] ★★★- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -...

【Foula】Air Sable Extra 盒裝 12列 D 捲度 15mm×0.20mm

TWD3,485 TWD871
 • 8001009272

[商品説明]有別於過往根部為圓錐形的嫁接睫毛,此為嶄新剪裁的四角錐形嫁接睫毛。跟圓錐形嫁接睫毛比較,...

【Foula】Air Sable Extra 盒裝 12列 D 捲度 15mm×0.18mm

TWD3,485 TWD871
 • 8001009271

[商品説明]有別於過往根部為圓錐形的嫁接睫毛,此為嶄新剪裁的四角錐形嫁接睫毛。跟圓錐形嫁接睫毛比較,...

【Foula】Air Sable Extra 盒裝 12列 D 捲度 15mm×0.15mm

TWD3,485 TWD871
 • 8001009270

[商品説明]有別於過往根部為圓錐形的嫁接睫毛,此為嶄新剪裁的四角錐形嫁接睫毛。跟圓錐形嫁接睫毛比較,...

【Foula】Air Sable Extra 盒裝 12列 D 捲度 15mm×0.12mm

TWD3,485 TWD871
 • 8001009269

[商品説明]有別於過往根部為圓錐形的嫁接睫毛,此為嶄新剪裁的四角錐形嫁接睫毛。跟圓錐形嫁接睫毛比較,...

【Foula】Air Sable Extra 盒裝 12列 D 捲度 15mm×0.10mm

TWD3,485 TWD871
 • 8001009268

[商品説明]有別於過往根部為圓錐形的嫁接睫毛,此為嶄新剪裁的四角錐形嫁接睫毛。跟圓錐形嫁接睫毛比較,...

【Foula】Air Sable Extra 盒裝 12列 D 捲度 14mm×0.20mm

TWD3,485 TWD871
 • 8001009267

[商品説明]有別於過往根部為圓錐形的嫁接睫毛,此為嶄新剪裁的四角錐形嫁接睫毛。跟圓錐形嫁接睫毛比較,...

【Foula】Air Sable Extra 盒裝 12列 D 捲度 14mm×0.18mm

TWD3,485 TWD871
 • 8001009266

[商品説明]有別於過往根部為圓錐形的嫁接睫毛,此為嶄新剪裁的四角錐形嫁接睫毛。跟圓錐形嫁接睫毛比較,...

【Foula】Air Sable Extra 盒裝 12列 D 捲度 14mm×0.15mm

TWD3,485 TWD871
 • 8001009265

[商品説明]有別於過往根部為圓錐形的嫁接睫毛,此為嶄新剪裁的四角錐形嫁接睫毛。跟圓錐形嫁接睫毛比較,...

TOP